BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH VÀ NGÀY GIƯỜNG BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAO GỒM CHI PHÍ TRỰC TIẾP, PHỤ CẤP ĐẶC THÙ VÀ CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRỰC NINH TỪ NGÀY 20/08/2019 (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05 / 7 /2019…