QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng  Của Bệnh viện đa khoa huyện Trực Ninh GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRỰC NINH Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng…

                                                         QUY CHẾ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TRỰC NINH ( Ban hành kèm theo Quyết định số…  ../QĐ-BVTN ngày… tháng 01 năm 2017  của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Trực Ninh)     Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Đối tượng…

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN Tổ chức nhân lực. – Trưởng phòng: CNKT Đặng Thị Thu – Phó trưởng phòng: CNKT Triệu Thị Kim Oanh Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính – Kế toán : * Chức năng : – Phòng Tài chính kế toán là phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu…

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG   I.TỔ CHỨC: Trưởng phòng:       CN. Phan Thị Thơm Nhân sự: 02 cán bộ, nhân viên CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ  Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt; Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện…

QUY ĐỊNH CHUNG: Tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CBCC, VC, NLĐ), người bệnh, người nhà người bệnh và khách đến liên hệ công tác phải: – Để xe đúng nơi quy định, giữ vệ sinh chung, giữ trật tự khi vào bệnh viện. – Không mang theo vũ khí…

Thay đổi thái độ phục vụ, nâng cao kỹ năng giao tiếp, từng bước nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tiếp tục cải tiến chất lượng đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh Tỉnh Nam Định❤❤❤ Tiếp tục chương trình “Bát cháo yêu thương”…